Algemene voorwaarden

Om de behandeling die u wilt ondergaan zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteert Praktijk Kievitsheuvel een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Praktijk Kievitsheuvel gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Definities

 • Praktijk Kievitsheuvel, gevestigd te Abcoude en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens cliënt werkzaamheden voor de cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • De dienst wordt in deze algemene voorwaarden ook aangeduid als behandeling, sessie, consult of traject. 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar Marieke Schilling-Visser en de cliënt.

Informatieverstrekking

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak de cliënt gevraagd naar voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke dienst waarvan de cliënt gebruik wil maken.
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling, consult of sessie houdt de dienstverlener een intakegesprek met de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de medische en psychische informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling/sessie op een verantwoordelijke en veilige manier worden gegeven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij verantwoordelijk om dit kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandelingen, consulten of sessies aan de dienstverlener vertelt worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Tenzij de cliënt hier schriftelijk toestemming voor geeft, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook de cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlener of van een andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. 
 • Tijdens behandelingen, consulten of sessies bij Praktijk Kievitsheuvel worden geen medische en/of psychische diagnoses gedaan. Indien tijdens een behandeling of sessie naar voren komt dat de cliënt beter geholpen kan worden door een huisarts of specialist wordt verder afgezien van de behandeling, consult of sessie.

Deelnemersvereisten en uitvoering van de overeenkomst

 • Cliënten zullen enkel worden toegelaten tot een consult, sessie, behandeling of traject indien zij aan alle deelnamevereisten voldoen zoals besproken tijdens de intake. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een cliënt te weigeren.
 • Dienstverlener voert het consult, sessie, behandeling of traject naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat het resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cliënt en overige factoren. Cliënt neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.
 • Om het maximale resultaat te behalen, toont cliënt 100% commitment door het bijwonen van de afgesproken consulten, behandelingen en of sessies. Indien cliënt hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de dienstverlener.

Tarieven en betaling 

 • Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie, traject, cursus of workshop of artikelen worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur.
 • Betaling verloopt via een betaalverzoek (tikkie, online bankieren app of vergelijkbaar), een factuur of contant en wordt direct na de behandeling, consult of sessie voldaan. In de praktijk kan niet worden gepind. Een traject volledig betaald na het eerste consult. In overleg kan een behandeling of een traject in termijnen worden betaald tegen een meerprijs.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar/coach te betalen.

Annulering 

 • Bij koorts en griepverschijnselen kan de afspraak niet doorgaan. Staat de cliënt onder behandeling van een arts, specialist, psycholoog of psychiater, dan overlegt hij/zij altijd met deze voordat hij/zij een afspraak maakt.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen een termijn van 48 uur worden voor 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak of bij vergeten afspraken is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
 • Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 • Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van tevoren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.
 • De dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
 • Voorts is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/coach kan worden gevergd.

Overmacht

 • In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen en overlijden.
 • Indien dienstverlener de beloofde dienst niet geheel kan leveren heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting komt dan te vervallen voor de dienst die niet meer geleverd zal worden.

Aansprakelijkheid en schade

 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een consult, behandeling, sessie of traject.
 • In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan cliënt in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 • Cliënt vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.
 • Praktijk Kievitsheuvel is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijk bezittingen van de cliënt.
 • Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 • Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.
 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 • De dienstverlener geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Praktijk Kievitsheuvel niet aansprakelijk zal stellen bij eventuele voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, consult, sessie of traject.

Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Materiaal uit het consult en/of traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Cliënt mag in beperkte mate gedeeltes van het consult, sessie, behandeling of traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.
 • Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Klachten

 • Cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht en uiterlijk 30 dagen na de laatste behandeling schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar de klacht binnen 48u te beantwoorden.
 • Indien een cliënt een klacht heeft betreffende een andere cliënt dient dit te allen tijde eerst met dienstverlener besproken te worden.
 • Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 
 • Marieke Schilling-Visser is aangesloten bij de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Heeft cliënt een klacht over een behandeling en komen cliënt en dienstverlener er samen niet uit dan kan cliënt contact opnemen met de BATC. Contactgegevens via www.batc.nl. Zij zullen de cliënt informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. 

Geschilbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling over te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Contactgegevens 

 • Praktijk Kievitsheuvel | Kievitsheuvel 21 | 1391 AP Abcoude | +31 6 14 18 08 47 | praktijkkievitsheuvel.nl | info @ praktijkkievitsheuvel.nl
 • Praktijk Kievitsheuvel is een handelsnaam van MSc text & images 
  Marieke Schilling-Visser is als zelfstandig ondernemer (zzp) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel.
  Kvk-nummer: 72644613
  Btw-nummer: NL001884065B58
 • Acquisitie n.a.v. de gegevens op deze website wordt niet op prijs gesteld.